logo-heading

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ระดับ ไทยลีก 1-3 โดยมีกำหนดการมอบเงินสนับสนุน แบ่งออกเป็น 4 งวด ซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมา ได้มอบเงินให้แก่สโมสรฟุตบอลอาชีพไปแล้ว 3  งวด…

ในการนี้ สมาคมฯ จะมอบเงินสนับสนุนงวดที่ 4 ครั้งที่ 2 ให้แก่ สโมสรฟุตบอลที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพที่จัดขึ้นโดยสมาคมฯ ทั้งนี้สมาคมฯจะมีการส่ง ขั้นตอนและเอกสารแนบที่จำเป็นในการรับเงินสนับสนุนดังกล่าว ไปยัง สโมสรที่มีสิทธิ์รับเงินสนับสนุน โดยสโมสรสามารถติดต่อรับเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 4 ครั้งที่ 2 ฤดูกาล 2564-2565

ให้แก่สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไทยลีก 1-3 ฤดูกาล 2564-2565 จ่ายเงินสนับสนุน โดยการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ธนาคารกสิกรไทย ไปยังบัญชีสโมสรสมาชิกที่จดทะเบียนนิติบุคคลตามแต่ละลีก

ไทยลีก 1 = 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ไทยลีก 2 = 375,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไทยลีก 3 = 125,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษชื่อนิติบุคคลของสโมสร) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ชื่อนิติบุคคล (บจก. หรือ หจก.)

1.2 ที่อยู่ ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

1.4 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

1.5 วันที่...... ตุลาคม 2565 (เว้นวันที่ไว้ก่อน)

1.6 ใบเสร็จต้องมีช่องผู้รับเงิน ลงนามให้เรียบร้อย

1.7 ประทับตรายางสโมสร หรือ ตรายาง นิติบุคคล ลงในใบเสร็จรับเงิน

2. รายละเอียดข้อมูลที่ต้องออกให้สมาคมฯ

2.1 ชื่อ   :  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)

2.2 ที่อยู่ :  อาคาร 40 ปี  (อาคาร 2)  การกีฬาแห่งประเทศไทย  286  ถนนรามคำแหง

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240

2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก : 0993000065069

2.4 ระบุรายละเอียดรายการในใบเสร็จรับเงิน ตามลีกที่ทำการแข่งขัน

เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 4 ครั้งที่ 2 ฤดูกาล 2564 - 2565

จำนวนเงิน .........................  ( .................... บาทถ้วน )

3. เอกสารแนบเพื่อรับเงิน

3.1 ใบเสร็จรับเงิน 1 แผ่น    

3.2 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 1 แผ่น

(เอกสารจัดส่งทางขนส่งเอกชนเท่านั้น งดส่งทางไปรษณีย์ไทย เนื่องจากเอกสารจะตกค้าง)

จัดส่งเอกสารมาตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้รับ :  คุณวีณา (กะตั้ว) หรือ คุณอภิสมา (มุก) : ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่อยู่ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

(สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี  (อาคาร 2)  การกีฬาแห่งประเทศไทย      286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240            

เบอร์ติดต่อ : 02-011-7177-80 ต่อ 129 คุณกะตั้ว – 130 คุณมุก / คุณเซ้น

หมายเหตุ

1. สโมสรฯ จะต้องชำระเงินค่าปรับทุกรายการการแข่งขัน ตามเอกสารหนังสือแจ้งโทษในปี 2565 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกรายการ

2. สโมสรฯ จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี 2565 และแจ้งให้สมาคมฯทราบ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย

3. สมาคมฯ ขอระงับการจ่ายเงินสนับสนุนในครั้งนี้แก่สโมสรฯ ที่ติดข้อพิพาทภายในและนอกประเทศ

4. สโมสรจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาคมฯ เป็นจำนวนเต็มตามประกาศคำสั่ง เนื่องจากบางสโมสรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนเต็มจำนวน เพราะมีค่าปรับแมตซ์อุ่นเครื่อง AFC และ หรือ เคสค่าปรับต่างประเทศ FIFA และ หรือ เงินกู้ยืม PRESIDENT FUND 2 และ หรือ เงินกู้ยืมส่วนอื่นๆ

5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมฯ จะดำเนินการโอนเงินสนับสนุนให้แก่สโมสรฯ ก็ต่อเมื่อ เอกสารมาถึงที่ทำการสมาคมฯ และเป็นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

6. สโมสรฯจะได้รับเงินภายใน 3 – 7 วันทำการ หลังจากเอกสารมาถึงที่ทำการสมาคมฯ

7. ขอความกรุณา

- ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนจัดส่งเอกสาร

- หากเอกสารไม่สมบูรณ์ สโมสรจะต้องดำเนินการส่งเอกสารมาใหม่ จนกว่าจะถูกต้อง

สามารถจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

02-011-7177-80 ต่อ 129 คุณกะตั้ว หรือ 130 คุณมุก / คุณเซ้น

เวลา : 10.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์-วันหยุดชดเชย)

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ อีเมล์ [email protected] หรือ ไลน์ @307laqrc มี @นำหน้า

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ ขอบสนาม
logoline