logo-heading

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ รวมถึง อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ อย่างเป็นทางการ 

อาศัยอำนาจหน้าที่และสิทธิของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อ 5.2 แห่งระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

1.สภากรรมการ ตำแหน่ง นายกสมาคม 

นางนวลพรรณ ล่ำซำ 

2.สภากรรมการ ตำแหน่ง อุปนายกสมาคม 

นายอรรณพ สิงห์โตทอง 

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ 

ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน 

นายวิลักษณ์ โหลทอง 

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี 

3.สภากรรมการ ตำแหน่ง กรรมการกลาง 

นางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา 

นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน 

พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี  ประวิตร 

พลตำรวจโท สำราญ นวลมา 

นาวาโท นายแพทย์ พรเทพ ม้ามณี 

นายมิตติ ติยะไพรัช 

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 

นายประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ 

นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 

นายธนวัชร นิติกาญจนา 

นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย 

นายกุดั่น สุขุมานนท์ 

สำหรับ ขั้นตอนหลังจากนี้ เลขาธิการ จะดำเนินการแจ้งจดทะเบียนสภากรรมการชุดใหม่ ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ ขอบสนาม
logoline