background-defaultbackground-default
logo-pwa

เพิ่ม Khobsanam

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

บิ๊กอ๊อด นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ นั่งแท่นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.. 2564 เวลา 10.00 . ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมในครั้งนี้ มี พล... ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ, อุปนายกสมาคม , สภากรรมการและรองเลขาธิการสมาคมฯ

พร้อมกันนี้ ยังมีตัวแทนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วย นายสมพร ไชยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย, นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร หัวหน้างานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย และ นายจามร จามรี นิติกร 3 งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย

ส่วน ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ประกอบด้วย นิโก้ นูวรรณศักดิ์ ประสานงานฝ่ายพัฒนาสำนักงานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ขณะที่ ตัวแทนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี ประกอบด้วย ยอดแก้ว ภาวดี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลพัฒนาอาเซียน ในสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย และ วิคตอเรีย โก๊ะ ผู้บริหารสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ในภูมิภาคอาเซียน, ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอแห่งอาเซียน วินตัน ลี เลขาธิการเอเอฟเอฟ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมผ่านทางออนไลน์

สำหรับ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 .. 2563 หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมใหญ่สามัญ ข้อ 21.1.4 กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศทางราชการตามกฎหมายใดๆ จนมีเหตุขัดข้องไม่อาจประชุมในที่แห่งเดียวกันได้ ก็ให้สามารถจัดประชุมและลงมติด้วยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะด้วยเครื่องมือใดๆ ไม่ว่าจะมองเห็นกันหรือไม่ก็ตาม ก็ถือเป็นประชุมที่ชอบโดยข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ให้นำพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.. 2563 มาบังคับใช้ได้โดยอนุโลม มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียง เข้าร่วมทั้งหมด 77 สโมสร

โดยมีวาระสำคัญๆ ดังนี้

วาระที่ 1 นับองค์ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่าการประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

- จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 49 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่ผู้สิทธิ์ออกเสีย 72 คน

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน

- จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 72 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง

วาระที่ 3 สุนทรพจน์ของนายกสมาคม

วาระที่ 4 เพื่อทราบ

4.1 รายชื่อสโมสรสมาชิกที่มีการโอนสิทธิความเป็นสมาชิก

4.2 การแก้ไขข้อบังคับและระเบียบการเลือกตั้งของสมาคมฯ ตามฟีฟ่า สั่งการ

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณา

5.1 การแต่งตั้งสมาชิกเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุม ประกอบด้วย

1.คุณกฤษฎี ตั้งจิตถนอม  สโมสร บางกอก เอฟซี

2.คุณกันตพัฒน์ กิติพงษ์สิริภัค  สโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด

3.คุณสมาพร ผลบุตร   สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

- จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 74 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง

5.2 รับรองรายงานการดำเนินงานกิจกรรม และ รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินการกิจการของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา

- จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 74 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง

5.3 การนำเสนองบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และ รายงานแสดง รายรับรายจ่ายให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

- จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 74 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง

5.4 การรับรองฐานะการเงิน 

- จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 74 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

5.5 การขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2564

- จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 73 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

(สำหรับการขออนุมัติงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ที่จะต้องมีการประเมินตามมูลค่าของสัญญา แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้งบประมาณจริงที่จะได้รับลดลง ซึ่งยังไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ ณ ขณะนี้

5.6 การขออนุมัติรับสมาชิก

- จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 76 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

5.7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคม

คุณสมภพ ต่อมสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9071

- จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 76 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ไลน์ขอบสนาม

บิ๊กอ๊อด นำทัพ!! ส.บอล ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

logoline