บทสรุปการประชุมใหญ่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ประจำปี 2563

บทสรุปการประชุมใหญ่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ประจำปี 2563

บทสรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แต่งตั้ง พาทิศ ศุภะพงษ์ เป็นเลขาธิการสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ พร้อมชี้แจงเรื่องงบดุลต่างๆ ในปีนี้

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมนำโดย พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการฯ นายยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย และ พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน โฆษกสมาคมฯ

อุปนายกฯ ประกอบไปด้วย นายอรรณพ สิงห์โตทอง, นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์, ดร.ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์, นางสาวศิริมา พานิชชีวะ และ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ

สภากรรมการ ประกอบไปด้วย พล.ร.ต.นิกูล อินทรสุวรรณ, รศ.ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม, นายมิตติ ติยะไพรัช, ดร.พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์, นายสมเกียรติ กิตติธรกุล, นายณัฐ ชยุติมันต์, นายธนวัชร์ นิติกาญจนา, นายธวัช อุยสุย, นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ, นายบริพัฒน์ สมมี โดยมีสโมสรสมาชิก เข้าร่วมทั้งหมด 83 สโมสร แบ่งเป็นสมาชิกที่มีสิทธิลงออกเสียง จำนวน 54 สโมสร และสมาชิกที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 29 สโมสร

โดยมีวาระสำคัญๆ ดังนี้

วาระที่ 1 การประชุมใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ข้อ 27.1 ระบุว่า ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน จึงจะเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน
– สมาชิกในที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองเกินกึ่งหนึ่ง

วาระที่ 3 สุนทรพจน์ของนายกสมาคม
– อ่านฉบับเต็มคำต่อคำได้ที่ : https://www.facebook.com/1537015869952132/posts/2721749048145469/

วาระที่ 4 เพื่อทราบ

4.1 วีดีทัศน์กิจกรรมของสมาคม
– รับชมผ่านทางวีดิทัศน์ได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=409-AucsXlI

4.2 การรับทราบการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และ ตุลาการในองค์คณะตุลาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

– รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท ดังนี้
1. พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน ประธานคณะกรรม
2. นาย ยงยศ พึ่งธรรม รองประธานคณะกรรมการ
3. นาย วิเชียร ชุบไธสง กรรมการ
4. นาย อภิชาต อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการ
5. นาย ยุทธนา ฉายสุวรรณ กรรมการ
6. พ.ต.ท. พชร์ ฐาปนคุล กรรมการ
7. นาย ดนัย มงครศิริ กรรมการและเลขานุการ

– รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมอุทธรณ์
1. นาย สาวิตร บุญประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ
2. พล.ต.ต. ขจรศักดิ์ ปานสาคร รองประธานคณะกรรมการ
3. นาย นิคม มากรุ่งแจ้ง กรรมการ
4. นาย ศรีพิทยา นวลนิรันดร์ กรรมการ
5. นาย โสภณ มหาบุญ กรรมการ
6. นาย ธนพงศ์ จูสนิท กรรมการ
7. นายสุรพศ แก่นบุญ กรรมการและเลขานุการ

4.3 การจ้างเลขาธิการสมาคมคนใหม่
– นายกสมาคมฯ แจ้งสมาชิกในที่ประชุม เรื่องสภากรรมการอนุมัติจ้างนายพาทิศ ศุภะพงษ์ เป็นเลขาธิการสมาคมฯ ตามข้อเสนอของนายกสมาคม

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณา

5.1 การแต่งตั้งสมาชิกเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุม ประกอบด้วย
นาย สุรเดช อนันทพงศ์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
นาย รัชกฤต คชชาสุวรรณ สโมสร บ้านบึง เอฟซี
นาย มาโนช สุวรรณศิลป์ สโมสร เกษตรศาสตร์ เอฟซี
– สมาชิกในที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองเกินกึ่งหนึ่ง

5.2 รายงานผลการดำเนินกิจการของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา
– สมาชิกในที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองเกินกึ่งหนึ่ง

5.3 การนำเสนองบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และ รายงานแสดง รายรับ – รายจ่ายให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
– สมาชิกในที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองเกินกึ่งหนึ่ง

5.4 การรับรองฐานะการเงิน
– สมาชิกในที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองเกินกึ่งหนึ่ง

5.5 การขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2563
– รับชมผ่านทางวีดิทัศน์ได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=409-AucsXlI
– สมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ในที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองเกินกึ่งหนึ่ง

5.6 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคม
– สมาชิกในที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองเกินกึ่งหนึ่ง

5.7 การขออนุมัติรับสมาชิก
รายชื่อสโมสรสมาชิกใหม่ : https://www.facebook.com/1537015869952132/posts/2721859361467771/
– สมาชิกในที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองเกินกึ่งหนึ่ง

5.8 การลงมติเกี่ยวกับข้อเสนอในการแก้ไข หรือ เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบการควบการใช้ข้อบังคับ และ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่
– สมาชิกในที่ประชุมลงมติอนุมัติรับรองเกินกึ่งหนึ่ง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ ขอบสนาม เพิ่มเพื่อน

RELATED NEWS